navigacija

Pravila komentiranja

Večernji.hr ima veliku zajednicu komentatora i u svakom pogledu podupiremo komentiranje na našem portalu. Kako bi zadržali visoki nivo komunikacije naši administratori pregledavaju svaki komentar koji nam pristigne. Molimo vas da se pridržavate pravila komentiranja i lijepog ponašanja na portalu. Ukoliko vaši komentari ne pridonose na konstruktivan način zajednici postoji mogućnost da vaši komentari ili vaš korisnički račun bude uklonjen sa našeg portala.

Pravila komentiranja koja se primjenjuju na portalu nisu tu da bi se uskratilo demokratsko pravo na mišljenje već da bi se svim korisnicima pružilo što ugodnije okruženje za konstruktivnu raspravu.

Sankcionirat će se:

1. Govor mržnje na nacionalnoj, religijskoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi
2. Prijetnje upućene ostalim korisnicima, administratorima, novinarima i subjektima članaka
3. Vrijeđanje ostalih korisnika i upotreba psovki
4. Objavljivanje osobnih podataka
5. Chat, komentiranje van okvira teme članka, pisanje velikim slovima, postavljanje linkova.
6. Pisanje drugim pismom osim latiničnog pisma
7. Prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način
8. Objavljivanje lažnih informacija

Ukoliko korisnik prekrši pravila pod brojevima 1 i 2 njegovom korisničkom računu će se suspendirati pravo komentiranja na portalu u idućih 14 dana.
Kršenje pravila pod brojem 3, 4, 5, 6, 7 i 8 rezultira suspendiranjem prava komentiranja na rok od 48 sati..
 
Opetovano kršenje pravila može rezultirati trajnim isključenjem korisničkog računa.

Korisnički računi će se suspendirati bez prethodne najave ako su nazvani prema nekoj javnoj ličnosti, u sebi sadrže ili impliciraju neprimjeren sadržaj, kopiraju ili imitiraju neki već postojeći korisnički račun na portalu.

Svaki korisnik ima pravo otvoriti samo jedan korisnički račun. Ukoliko se utvrdi da korisnik ima više otvorenih računa trajno će se isključiti svi korisnički računi osim onog koji je prvotno otvoren.

Pritužbe na rad administratora možete slati na .
Pritužbe i rasprave vezane uz rad administratora u komentarima će se brisati i eventualno sankcionirati.